Veškerý obsah těchto stránek, včetně textu, grafiky, log, ikon, obrázků a fotografií (pokud to není výslovně uvedeno), je majetkem Jana Rybky a je chráněn českými právními předpisy o ochraně autorských práv. K výběru, uspořádaní a seskupení veškerého obsahu těchto stránek má výhradní právo Jan Rybka a tato věc podléhá ochraně podle českých předpisů o autorských právech. Jakékoli použití obsahu těchto stránek, včetně jejich reprodukce, duplikace, modifikace, distribuce, přenosu, republikace, prodeje, vystavování či provozování, je přísně zakázáno bez svolení autora, kterým je Jan Rybka.


Autor respektuje práva k duševnímu vlastnictví třetích stran. Pokud se domníváte, že došlo
k reprodukci Vašeho díla způsobem porušujícím autorská práva, kontaktujte jej laskavě na adrese: carpfish@seznam.cz.


Autor poskytuje tyto stránky "tak jak jsou" a nenese odpovědnost za jakékoli škody vzniklé v důsledku užívání těchto stránek, ať už jde o náhradu škody přímou, nepřímou, náhodnou či následnou.


Autor si vyhrazuje právo kdykoliv měnit obsah těchto stránek.